Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке - физичко обезбеђење и противпожарна заштита објекта

Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објекта Центра за ликовно образовање- Шуматовачка, за период од годину дана на основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12)
Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, Београд, објављује:

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, ШУМАТОВАЧКА 122, БЕОГРАД, ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА, ЈНМВ број У– 01/15

• Назив, адреса интернет страница Наручиоца: Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, Београд, www.sumatovacka.rs. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
• Врста предмета јавне набавке: 79710000 - услуге обезбеђења.
• Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: економски најповољнија понуда.
• Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме лично уз овлашћење без накнаде у просторијама наручиоца Центра за ликовно образовање на адресу Шуматовачка број 122, од 10.00 до 14.00 часова, или на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца: www.sumatovacka.rs
• Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуђач подноси понуду до: 26.03.2015. године до 12:00 часова, односно у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки, и то: личним подношењем на адресу: Центар за ликовно образовање, Шуматовачка, Београд или путем поште на адресу: Центар за ликовно образовање, Шуматовачка, Београд са назнаком: „ Понуда за јавну набавку – физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објекта Центар за ликовно образовање, Шуматовачка, Београд за период од годину дана, ЈНМВ број У-01/15 “ – не отварати. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуде се достављају у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
• Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуда, односно 26.03.2015. године, у 12,30 часова на адреси Центара за ликовно образовање, Шуматовачка 122, Београд.
• Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
• Рок за доношење одлуке:
Наручилац ће донети одлуку у оквирном року од 2 дана од дана јавног отварања понуда.
• Лице за контакт Данијела Ранчић, е-mail: danijela@sumatovacka.rs,

 

 

Конкурсну документацију можете преузети овде.