О НАМА

И С Т О Р И Ј А Т   У С Т А Н О В Е,   Ц И Љ   И   М И С И Ј А

Шуматовачка је улица на Врачару. У њој се налази и препознаје Центар за ликовно образовање, једна од најстаријих београдских установа културе. Била је смештена у некадашњој Школи на чистом ваздуху, која је подигнута 1931. године по принципима функционалистичке архитектуре. За болешљиву децу, зграду је  пројектовао наш познати архитекта и истакнути представник ране модерне, Игњат Поповић.

Евидентирана је у Заводу за заштиту споменика Републике Србије, али није под његовом заштитом.

http://www.sumatovacka.rs/media/images/article_photos/0/normal_Untitled-32.jpg

Већ током Другог светског рата зграда мења намену, што папиролошки није било испраћено. Постоји документ од 27.04.1948. године, који је потписао Марко Челебоновић, тадашњи секреатар УЛУСА (Удружења ликовних уметника Србије), а који се односи на захтев испостављен београдском електричном предузећу да прикуључи објекат на мрежу за потребе отварања Курса цртања и вајања.

Оснивачки акт је донет дана 16. 12. 1948. године на иницијативу Извршног одбора Народног одбора града Београда, када је на  редовној седници, решењем бр. 31740, установа  преузета од Удружења ликовних уметника Србије и као Курс цртања и вајања стављена под бригу Оделења за културу и уметност.

Делатност установе је била: Образовно васпитна са пружањем основног знања из цртања, вајања, историје уметности и књижевности и ширење ликовне културе.

Руководилац установе је био проф. Радивој Суботички, директор са правом потписивања и заступања установе неограничено, а у границама овлашћења установу је могао потписивати и проф. Слободан петровић.

Први полазници Курса цртања и вајања су на основу приложених радова уписани 1949. године.

Установа је, на основу чл. 24. Тач. 3. Закона о привредним судовима и правилником о упису установа у регистар (Сл. лист СФРЈ, број 37/65, Решењем број УС 236/65, дана 30.08.1965. године први пут регистрована у Окружном привредном суду – као регистарском, са подацима: назив и седиште: Курс цртања и вајања Београд, Ул. Шуматовачка бр.122 с. Право оснивача је пренето на Народни одбор општине Врачар.

У периоду 1978-81. године установа је суочена са сталним проблемима финанисања и прети јој затварања.

Одлуком Окружног Привредног суда, бр. ФИ-4031/79, извршена је промена назива у Центар за ликовно образовање са п.о.

Курс цртања и вајања је 15.04.1982. године променио назив у Центар за ликовно образовање.

Објекат и даље пропада и 15.09.1988. године грађевинска инспекција издаје забрану за наставак даљег рада Центра. Покренута је велика акција за санацију објекта у којој су учествовали и дали свој допринос ликовни уметници, град Београд и велики број предузећа.

http://www.sumatovacka.rs/media/images/article_photos/0/normal_Untitled-29.jpgОбјекат пред затварање, 1988. године

Изложбом радова свих уметника који су својим радовима били учесници аукције, чији је приход био намењен његовој обнови, Центар је свечано поново отворен 20.10.1989. године.

Данас је то установа са потпуном одговорношћу која има статус друштвено-правног лица у којој се, у области културно-образовне делатности, обављају послови од значаја за културу града Београда и шире. 

Чињеница да је од 1948. до данас, у овој установи културе своја прва знања искуства стекло преко десет хиљада полазника који су стварали њену историју, њена дуга традиција и плејада веома значајних уметника који су на различите начине везани за њу, чине је посебном и потврђују њен статус од значаја. Шуматовачка је културна баштина наше земље првог реда. Има важно место како за визуелне уметности и ликовну уметност, тако иза уметничку педагогију на овим просторима.

_______________________________________________________________________________________

Д Е Л А Т Н О С Т   У С Т А Н О В Е разврстава се према јединственој класификацији делатности у област – Стваралачке, уметничке и забавне делатности. Претежна делатност Установе је 90.03 – уметничко стваралаштво.

У циљу бољег остваривања претежне делатности ради које је Установа основана, Шуматовачка обавља и следеће делатности, и то:

90.04 - рад уметничких установа
85.52 - уметничко образовање
85.59 - остало образовање
90.01 - извођачка уметност
91.02 - делатност музеја галерија и збирки
58.11 - издавање књига
58.13 - издавање новина
58.14 - издавање часописа и периодичних издања
58.19 - остала издавачка делатност
94.99 - делатност осталих организација на бази учлањења
72.20 - истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
74.10 - специјализоване дизајнерске делатности
18.13 - припрема за штампу
74.20 - фотографске услуге
59.11-  производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа  и телевизијског програма
59.12 - делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма
59.14 - делатност приказивања кинематографских дела
18.20 - умножавање снимљених записа

82.19 - фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка
95.24 - одржавање и поправка намештајa
93.21 - делатност забавних и тематских паркова
93.29 - остале забавне и рекреативне делатности
77.22 - изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова.

73.11 - рекламирање
55.90 - остали смештај
47.79 - трговина на мало половном робом у продавницама
47.78 - остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
47.61 - трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
47.62 - трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
47.63 - трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама
47.19 - остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
47.89 - трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
47.91 - трговина на мало посредством поште или преко интернета
47.99 - остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
56.10 - делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
56.29 - остале услуге припремања и послуживања хране
56.30 - услуге припремања и послуживања пића
46.18 - специјализовано посредовање у продаји посебних производа
32.99 - производња осталих предмета
14.19 - производња осталих одевних предмета и прибора

 

Установа може, без уписа у регистар суда, обављати и друге делатности, али у мањем обиму које су у функцији претежне делатности која је уписана у регистар суда. О промени делатности Установе одлучује Управни одбор Установе уз сагласност оснивача.

______________________________________________________________________________

О Р Г А Н И З А Ц И О Н А   С Т Р У К Т У Р А   У С Т А Н О В Е

Организациона шема

Ступањем на снагу новог Правилника о организацији и систематизацији послова Центра за ликовно образовање од 21.01.2010. године, усвојеног Решењем број 110-2032/10.г од 29. јуна 2010. године, утврђени су послови под редним бројем од 1. до 3. – са једним извршиоцем, што чини укупно 3 посла са 3 извршиоца који се финансирају из буџета града Београда. 

Организација Установе предвиђена је на следећи начин:

1. Директор
2. Стручни сарадник за програм,
3. Уредник - историчар уметности

Органи установе:

Статутом Центра за ликовно образовање (Решење број 110-379/13-с, 30. маја 2013. године о давању сагласности на Статут Центра за ликовно образовање из Београда,  број 214/15.03.2013, а у складу са Законом о култури уређена је организација, начин рада, управљање и руковођење Центром, као и органи Центра.

- ДИРЕКТОР (орган руковођења)*:

Од 1. новембра 2014. године - ВД директора: мр Драган Кићовић, магистар ликовних уметности.

 - НАДЗОРНИ ОДБОР**:

Председник:

Oд 23.06.2014. године: Стефан Симић, академски сликар.

Чланови:

Oд 23.06.2014. године: Ксенија Маринковић, уредница-историчарка уметности Центра за ликовно образовање.

- УПРАВНИ ОДБОР***:

Председник: 

Oд 28. новембра 2014., вршилац дужности председника Управног одбора Центра за ликовно образовање је Снежана Арнаутовић, професор на факултету за инжењерски менаџмент.Чланови:

Oд 23.06.2014. године: проф. Момчило Антоновић, академски сликар и  Данијела Ранчић, стручна сарадница за програм Центра за ликовно образовање.

Органи Центра су:

- СТРУЧНИ ОРГАНИ:

  • Стручно-саветодавно тело које даје мишљења или предлоге  везано за послове утврђене Годишњим програмима рада Центра за ликовно образовање (од  2014. године) у следећем саставу: Михаел Милуновић, визуелни уметник, Никола Шуица, историчар уметности и Велизар Крстић, драматург.

_______________________________________________________________________________________

Поред ВД директора мр Драгана Кићовића,  магистра уметности, стручне сараднице за програм Данијеле Ранчић, професорке српског језика и књижевности и уреднице програма Ксеније Маринковић, историчарке уметности у Шуматовачкој je ангажовано двадесетак хонорарних сарадника.

* Директори у периоду од оснивања до 01.11.2014. године

Први руководилац установе  као директор са правом потписивања и заступања установе неограничено је био вајар, проф. Радивој Лала Суботички, а у границама овлашћења установу је могао потписивати и сликар, проф. Слободан Петровић (Пирот, 28.08.1921 – Београд, 1999.), који се у судски регистар  као директор и лице за заступање уписује 18. 10.1979. године. У периоду од 15.05.1987. до 24.05.1989. године, директор Центра је био мр Славољуб Станковић магистар вајарства (Београд, 1928. – Београд, 2006.). За вршиоца дужности директора Центра 07.06.1989. године је изаберан мр Драгиша Добрић магистар сликарства (Добопољци, Бенковац, 08. 08. 1940. -), а 13.02.1989. године, затим је на исту функцију именован  вајар, проф. Томислав Тодоровић (Сибница, 1948.-). У периоду од 15. 12. 1990. до 1996. године директор Центра је била историчарка уметности  Татјана Тишма, а 26. 09. 1996. уписује се на ту позицију Марина Андрић, историчарка уметности. На исту функцију је, у периоду од 15. 12. 2000. до 26.05.2009. године, био именован мр Јадран Крнајски, магистар сликарства, након чега послове директора Центра обавља мр Весна Богуновић, магистарка теорије уметности и медија, као и вршиоца дужности директора до 1.новембра 2014. године.

**Надзорни одбор у периоду од 9.06.2009. до 18.09.2014.:

Председнице:

Oд 25.06.2013. до 23.06.2014. године: Снежана Ристић, архитекта и одговорна уредница културно-уметничке редакције Радио Београда 2 РТС-а;

Од 22. 06. 2009. године до 25. 06. 2013. године: Невенка Била, дипломирана економисткиња.

Чланови:

Од 23.06.2014. до 18.09.2014. године: Велибор Самарџић. дипломирани правник,
Oд 25.06.2013. до 23.06.2014. године: Наташа Завођа, правница и Ксенија Маринковић, уредница-историчарка уметности Центра за ликовно образовање;

Од 04. 05. 2010. године до 25. 06. 2013. године: Данијела Петковић, дипломирана глумица.
Од 09. 03. 2012. године до 25. 06. 2013. године: Данијела Ранчић, стручна сарадница за програм Центра за ликовно образовање.
Од 11. 11. 2010. године до 09. 03. 2012. године: Ксенија Маринковић, уредница-историчарка уметности Центра за ликовно образовање.
Од 22. 06. 2009. године до 04. 05. 2010. године: Владимир Стевовић, дипломирани правник.
Од 22. 06. 2009. године до 11. 11. 2010. године: Татјана Тишма, историчарка уметности Центра за ликовно образовање.

***Управни одбор у период од 09.06. 2009. до 23.06. 2014.:  

Председници: 

Oд 14.02.2014. године: Марко Лађушић ванредни професор и продекан за односе са јавношћу и међународну сарадњу Факултета примењених уметности.
Од 25. 06. 2013. године до 19. 11. 2013. године: Aлександар Младеновић, ванредни професор Факултета ликовних уметности.
Од  12. 11. 2009. године до 25. 06. 2013. године: Владимир Радованов, дипломирани правник.
Од  22. 06. 2009, године до 12. 11. 2009. године мр Дејан Анђелковић.
До 22. 06. 2009. године Софија Љубичић.

Чланови:

Од 22. 04. 2014. године проф. Момчило Антоновић, академски сликар.
Од 25. 06. 2013. године Данијела Ранчић, стручна сарадница за програм Центра за ликовно образовање
Од 25. 06. 2013. године до 22. 04. 2014. године: Ненад Глишић, дипломирани сликар. 
Од 22. 06. 2009. године до 25. 06. 2013. године: Јелена Јерковић, дипломирана примењена уметница.
Од 09. 03. 2012. године до 25. 06. 2013. године: Ксенија Маринковић, уредница-историчарка уметности Центра за ликовно образовање.
Од 03. 02. 2011. године до 09. 03. 2012. године: др Романа Бошковић, дипл. архитекта и доктор – сценски дизајн, стручна сарадница за програм Центра за ликовно образовање.
Од 11. 11. 2010. године до 03. 02. 2011. године: мр Никола Груловић, магистар зидног сликарства, стручни сарадник за програм Центра за ликовно образовање.
Од 29. 06. 2010. године до 11. 11. 2010. године: Зорица Иванчевић, књиговођа Центра за ликовно образовање.
Од 22. 06. 2009. године до 26. 03. 2010. године (када је преминуо): мр Миланко Мандић, магистар вајарства, виши стручни сарадник Центра за ликовно образовање.
До 22. 06. 2009. године: Игор Степанчић.

_____________________________________________________________________________

Н А Ч И Н   Ф И Н А Н С И Р А Њ А   У С Т А Н О В Е

 -        У складу са законом, средства за зараде и остала примања запослених, материјалне трошкове, одржавање и осигуравање објеката и опреме, техничко-технолошко опремање за реализацију програмских активности установе, као и средства за финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката Центра за ликовно образовање обезбеђују се у буџету града Београда, који је и оснивач Установе,  а на основу усвојеног финансијског Плана прихода и расхода.  Висину средстава за финансирање утврђује оснивач, на основу стратешког плана и предложеног Годишњег програма рада установе, који садржи посебно исказана средства потребна за финансирање програмских активности, као и средства потребна за финансирање текућих расхода и издатака.

-           Установа остварује сопствене приходе обављањем делатности, од накнада за услуге, продајом производа, уступањем ауторских и сродних права, донација, спонзорстава и на други начин. Установа је дужна да сопствене приходе  користи за покриће трошкова насталих обављањем послова којима је приход остварен и за унапређење делатности установе:  културне програме и пројекте, улагање у простор, опрему и друга средства потребна за обављање делатности; стручно усавршавање и оспособљавање запослених; побољшање услова рада; учешће у међународним пројектима и активностима и медијску промоција установе. Установа може део сопствених прихода, у складу са законом, користити за повећање зарада и исплату других накнада и помоћи запосленима.

 -       Установа се финансира и из других извора:

  • Буџет Републике Србије;
  • Буџет локалне управе;
  • Други извори суфинансирања (спонзори, донатори, међународни фондови, европски програми, Mеђувладине и невладине организације и…).

Установа је дужна да средства донације и друге помоћи користи у складу са наменом коју одреди донатор, односно давалац помоћи. Донације и помоћи којима није одређена намена користе се за остваривање програмских активности установе.

____________________________________________________________________________

 Н Е П О К Р Е Т Н О С Т

ОСНОВ КОРИШЋЕЊА 

Центар за ликовно образовање је закључио 24. маја 2013. године (наш број 471/24.05.2013.) Уговор о давању на коришћење непокретности са Градом Београдом, број XX101 4011-31 од 17. маја 2013., кога заступа Градоначелник а по овлашћењу секретара Секретаријата за имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију (Решење Градоначелника број 463-2331/13-Г од 15.05.2013.)

Град Београд је носилац права на коришћење непокретности – згради број 122 у Ул. Шуматовачкој у Београду (Решење о грађевинској и употребној дозволи Секретаријата за послове легализације објеката града Београда 31-05, број 351-50688/10 од 14.07.2011.), која се налази на катастарској парцели број 3430/1 КО Врачар, уписана у лист непокретности Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Београд број 2988.

На основу Решења Градоначелника број 463-2331/13-Г од 15. маја 2013. године, Град Београд Уговором даје на коришћење без накнаде наведену непокретност Центру за ликовно образовање на период од 20 година почев од 15. маја 2013. године.

Решењем Републике Србије, Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности, Београд 1, број 952-02-13272/10, од 22.05.2014 Центар је уписан као ОБЈЕКАТ КУЛТУРЕ.

Истим Решењем

- Уписана је зграда број 2, адресe Шуматовачка бр. 122а, начин коришћења ОБЈЕКАТ КУЛТУРЕ, у опису "Б", статус: објекат има одобрење за употребу, број спратова:  у приземљу.

Упис права својине у корист:  Града Београда, Београд, Трг Николе Пашића, бр. 6

Дозвољен је упис промене података на згради број 1адресе Шуматовачка бр. 122а, постојећој на катастарској парцели број 3430/1, уписаној у лист непокретности број 2988, КО Врачар, уписаном на: 

Државна РС, Корисник, Град Београд, Београд, Улица Драгослава Јовановића бр.2, са уделом 1/1:

Дозвољена је промена структуре катастарске парцеле, тако да ново стање, Укупне површине 23а и 36м,  гласи:

бр. дела парцеле 1, површина 2 а, 74 м2, култура Земљиште под зградом и другим објектом
бр. дела парцеле 2, површина 58 м2, култура, Земљиште под зградом и другим објектом;
бр. дела парцеле 3, површина 20 а, 4 м2, култура, Остало вештачки створено, неплодно земљиште.

Дозвољен је упис промене података:

Статус кориштења објекта

Старо стање: Објекат преузет из земљишне књиге
Ново стање:  Објекат има одобрење за употребу

Начин кориштења објекта

Старо стање: Пословна зграда за коју није утврђена делатност
Ново стање: Објекат културе

Спратност зграде:

Старо стање: П
Ново стање: П+1

Опис објекта:

Старо стање: Три зграде
Ново стање:  "А"

Адреса:

Старо стање: Шуматовачка 122А
Ново стање: Шуматовачка 122 *

Упис права јавне својине у корист: Града Београда, Београд, Трг Николе Пашића бр.6
 

*Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Београд I, Улица Цара Душана број 1, на основу чл. 11. став 1. Закона о државном премеру и катастру (Сл. лист СРЈ, број 33/97, 31/01 и Сл. гл. РС број 30/10) донео је Решење број 952-02-13272/2010-1, 24.04.2013. којим се утврђује кућни број 122 за објекат културе А на катастарској парцели број 3430/1 на делу парцеле број 2, КО Врачар, насељено место Београд-део, општина Врачар, Улица Шуматовачка.

 

И С Т О Р И Ј А Т,  К А П А Ц И Т Е Т И   И   Д А Н А Ш Њ Е   С Т А Њ Е 2013/14

Првобитна зграда је рађена далеке 1931. године, као приземни објекат, који се састојао из три целине и одвојеног пољског ВЦ-а и као такав је уцртан и укњижен у земљишне књиге (картон 42554/88, уложак бр 2501, лист о поседу на парцели 3430, која је сада препарцелисана у 3430/1 и 3430/2). Објекат је  једном реконструсан - 1989. године, јер је  1988. године био затворен за рад. Том приликом је и дограђен. За те радове, описане у Записнику о извршеном вештачењу о техничкој исправности и испуњености услова за употребу објеката (број 278-1/11, са датумом 1.03.2011. године), који је на захтев и за потребе легализације објекта израдио Саобраћајни институт ЦИП ДОО, не постоји никаква пројектна документација.

У записнику су описи радова дати на основу разговора са инвеститором и снимањем објекта на лицу места:

Опис локације (Технички извештај, Записник о извршеном техничком вештачењу Саобраћајног института ЦИП доо, уз захтев за легализацију објекта Центар за ликовно образовање):

Локација се налази у стамбеној зони Врачара (у мешовитом блоку: индивидуални породични објекти и колективни стамбени обкелту), парцела у улици Шуматовачка 122 и локацију формира  Катастарска парцела бр 3430/1, катастарска општина Врачар. Парцела је приближно правоугаоног облика.

Површина К.П. (према копији плана Републичког геодетског завода, Центра за катастар непокретности Београд) је била евидентирана као П=2336,26м2. У изводу из земљишних књига кар. 42554/88, уложак бр. 20501 К.О. Врачар третира се парцела бр. 343, земљиште без зграде П=25а и 32 м2 и кућа бр. 122 која представља три зграде међусобно пвезане које чине једну грађевинску целину тј. полсовну приземну зграду у укупној П=220м2 ( у извештају Саобраћајног института ЦИП доо, третирано као постојеће стање из 2009. године). На предметној површини изграђена су два физички одвојена објекта (у извештсају обрађени као објекат А и објекат Б – ново стање)  

Диспозиција објекта:

Објекат А постављен  је на 14,76 м (на ужој страни парцеле) од улице Шуматовачка и 0,88м од суседне парцеле са источне стране (парцела 3431/3).

Објекат Б постављен је од објекта А на 4,63м и 0,75м од суседне парцеле 3431/3. Објекат А је спратности П+1, а објекат Б спратности П.

Укупна висина објекта А од терена до слемена је 908цм, а објекта Б је 398цм.

Концепција и функција:

Постојеће (првобитно) стање:

Објекат А је изворно изведен педесетих година прошлог века као приземни објекат и састојао се из три целине и одвојеног пољског вц-а. Као такав објекат је уцртан и укњижен што се види у изводу из земљишних књига картон 42554/88, уложак нр. 2501, лист о поседу на парцели 3430 (која је препарцелисана у 3430/1 и 3430/2)

Ново дограђено стање:

Објекат је 1989. године реконструисан и дограђен:

У приземљу:

-       Проширење атељеа за сликање (просторија бр 8, основа приземља, објекат А)

-       Доградња санитарног чвора (просторије бр. 5 и 6, основа приземља, објекат А)

-       Формирана је степенишна вертикала (у улазном олу, просторија бр. 1, основа приземља, објекат А) као веза са дограђеним спратом.

На спарту:

Изведена је галерија са ходником и просторија у функцији вишенаменског простора (основа спрата, објекат А)

За наведене радове реконструкције и доградње не постоји никакква пројектна докуентација, већ су описани радови дати на основу разговора са инвеститором и снимањем објекта на лицу места.

Реконструкцијом и доградњом објекат је изведен као П+1 (у извештају обрађен као објекат А) и остварене су следеће површине:

Приземље:
Нето површина       225,69 м2
Бруто развијена грађевинска површина        270,15 м2,

Спрат:
Нето површина       89,37 м2,
Бруто разијена грађевинска површина   105,18 м2,

Укупно:
Нето површина       315,08 м2,
Бруто развијена грађевинска површина       375,33 м2,

На предметној локацији 2000. године је изведен нови објекат као независна целина, поред већ реконструисаног објекта (у извештају обрађен као објекат Б). Изведени објекат је приземни. Изградњом су остварене следеће димензије:

Укупно:
Нето површина       48,55 м2,
Бруто развијена грађевинска површина           57,74 м2,

За наведене радове такође не постоји пројектна  докуентација, већ је инвеститир доставио скицу објекта из уговора о „заједничком извођењу радова“ са извођачем. Описани радови дати су на основу снимања објекта на лицу места.

Центар за ликовно образовање данас састоји из два објекта П=364м2 (објекат број А чини једна целина од две спојене зграде чија је површина П=315м2 , објекат број Б чини једна приземна зграда површине П=49м2) и зелене површине/земљишта без зграде П=25а и 32м2.

 Начин грејања: Објекат је прикључен на даљински систем грејања

Напомена: Термини којима су у овом тексту означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.